ИСТОРИЯ
Производство

 

Ръководството, в лицето на Управителя на ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ ООД, официално декларира своята Политика за управление на безопасността на храните съгласно изискванията на стандарт ISO 22000:2018, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички нива в Организацията.

       Политиката за безопасност на храните осигурява съответствие между изискванията на клиентите и заинтересованите страни с нормативните и вътрешни документи.

За постигането на тази Политика ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ ООД насочва усилията си в следните генерални цели:

 • Въвеждане, поддържане и усъвършенстване на системата за управление на безопасността на храните в съотвтствие с ISO 22000:2018 и спазване на нормативните актове, свързани с дейността;
 • Осигуряване на обхват и съдържание на системата за управление на безопасността на храните, подходящи за нашите продукти и дейности, съобразени с ролята ни в хранителната верига, контекста на организацията, потребностите и очакваниятана заинтересованите страни;
 • Извършване на прегледи на системата за управление на безопасността на храните през планирани интервали, за да се осигури нейната непрекъсната актуалност, адекватност и ефективност;
 • Персоналът, извършващ дейности, имащи влияние върху безопасността на храните да бъде компетентен на базата на подходящо образование, обучение, умение и опит;
 • Организацията има задължението за идентифицирането на всички процеси и потвърждава, че те протичат при контролирани условия и не създават рискове и опасности за безопасността на продуктите;
 • Регламентира и поддържа механизъм за постоянно следене актуалната нормативна база на действащото законодателство по отношение на безопасността на храните, както и другите изисквания, възприети от организацията;

Във връзка с дефинирането на политиката, ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ ООД си е поставила за цел да изпълнява постоянно  следните дейности:

 • Стремеж към все по-ранно откриване и анализиране на евентуалните опасности за безопасността на храните с оглед успешното предотвратяване на потенциални инциденти;
 • Усъвършенствуване на вътрешно-фирмената система за недопускане възникването на проблеми, резултат от влошена комуникация, недобро оборудване, човешки фактор и др.;
 • Ефективно управление на рисковете за безопасността на храните;
 • Системно провеждане на обучение за повишаване квалификацията на персонала и неговата мотивация за качествена работа във връзка с безопасността на храните;
 • Подобряване на необходимите условия за създаване на функционална среда в работните помещения;
 • Удовлетворяване нуждите на клиентите;
 • Осигуряване на внимателна селекция и оценяване на доставчиците;
 • Планиране и въвеждане на подходящи методи за наблюдение, измерване и анализ на процесите, за да се осигури тяхното съответствие с изискванията;
 • Поставяне на разумни, постижими и икономически обезпечени цели по безопасност на храните като елемент от процесите на организацията за осигуряване изискванията към произвежданите от нас продукти, включващи безопасност, качество, законност и осъществяване на прегледа им;
 • Непрекъснато подобряване на системата за управление на безопасността на храните чрез натрупване и прилагане на умения и практически опит от екипа на Организацията;

Ръководството е създало условия за стриктно спазване изискванията на системата за управление на безопасността на храните в ТРАКИЙСКИ ХЛЯБ ООД и за активното участие на ръководния и изпълнителски персонал в нейното развитие и поддържане.

Като Управител декларирам  личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление на безопасността на храните.